Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-42/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 31. 8. 2020 do vključno 4. 9. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.625 lastnih delnic v skupni vrednosti 751.752 EUR, in sicer:

- 31. 8. 2020   1.603   delnic po povprečni tehtani ceni 85,00 EUR,
- 1. 9. 2020     1.791   delnic po povprečni tehtani ceni 87,11 EUR,
- 2. 9. 2020     1.803   delnic po povprečni tehtani ceni 87,58 EUR,
- 3. 9. 2020     1.630   delnic po povprečni tehtani ceni 88,17 EUR in
- 4. 9. 2020     1.798   delnic po povprečni tehtani ceni 87,79 EUR.
  
Posredniki pri nakupih so bili Intercapital d.d., Ilirika d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.453.208 kar je predstavljalo 4,431 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.461.833 kar predstavlja 4,458 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 7. 9. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 07.09.2020