Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-662/20

Nika d.d., Brežice

Sklepi 79. seje NS

Na 79. seji NS NIKA d. d., ki je bila v sredo, 30. 9. 2020 ob 18.30 uri na Krivcu 75 v Ljubljani, so člani nadzornega sveta:

  1. sprejeli na znanje poročilo revizijske komisije o poteku revizije poslovanja v letu 2018 in 2019
  2. sprejeli Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2018;
  3. sprejeli Letno poročilo Nike, investiranje in razvoj, d.d., Brežice za poslovno leto 2018;
  4. sprejeli Izjavo o skladnosti upravljanja družbe s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb;
  5. ocenili svoje delo v letu 2018;
  6. predlagali skupščini sprejetje sklepa k 3. točki dnevnega reda: " Skupščina preklicuje sklep, sprejet na 29 (devetindvajseti) redni seji skupščine, dne 8. 6. 2018 pod peto točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo za leto 2018 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d. o. o. Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leta 2018, 2019 in 2020 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d. o. o.";
  7. predlagali skupščini sprejetje sklepa k 8. točki dnevnega reda: "Skupščina sprejme predlagano spremembo 66. Člena statuta, ki se v prvem stavku spremeni, tako da se besedilo »sprejete na seji skupščine dne 22. 5.  2015 (dvaindvajsetega maja dva tisoče petnajst zamenja z »sprejete na skupščini dne 20. 11. 2020 (dvajsetega novembra dva tisoč dvajset) ";
  8. dali soglasje k gospodarskemu načrtu za leto 2020;
  9. po razpravi argumentirano zavrnili predlog o umiku delnic z organiziranega trga;
  10. za direktorja družbe v naslednjem pet letnem mandatu imenovali Branka Šušteriča. Mandat mu prične teči po prenehanju prejšnjega.

 

Celotno Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Nike d.d. za leto 2018 in Gospodarski načrt za leto 2020 sta v pripetem dokumentu.
Dne 1. 10. 2020, bo obvestilo objavljeno tudi na naši spletni strani: www.nikadd.si.

Datum: 01.10.2020