Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-692/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

AM Best potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved, ki je odraz pričakovanj agencije, da Triglav srednjeročno ohrani dobro poslovanje, svoj zelo trden finančni položaj in vodilno tržno vlogo v Sloveniji in regiji, kjer je Skupina prisotna.

AM Best ocenjuje finančni položaj Triglava kot zelo trden, poslovanje kot trdno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen, vpliv večinskega lastništva kot nevtralen ter upravljanje tveganj kot ustrezno glede na kompleksnost in obseg njenega poslovanja. Pri potrditvi visoke bonitetne ocene Pozavarovalnici Triglav Re je bonitetna agencija poudarila njen strateški pomen kot pozavarovatelja vseh družb Skupine Triglav in njeno dobro integriranost v skupino.

Ocena zelo trdnega finančnega položaja temelji na tveganjem prilagojeni kapitaliziranosti Skupine Triglav, ki je na najmočnejši ravni. Skupina v portfelju življenjskih zavarovanj zmanjšuje izpostavljenost produktom z zajamčenim donosom in je dodatno izboljšala svoje upravljanje sredstev in obveznosti. Preudarno upravlja rezervacije in ima dobro finančno prožnost z dostopom do delniških in obvezniških trgov.   

Agencija poudarja dobre poslovne rezultate Triglava zadnjih let, ki po njeni oceni izvirajo iz odličnega zavarovalno-tehničnega izida premoženjskih zavarovanj na domačem trgu in ustreznih donosov iz naložb. Triglav na močno konkurenčnih trgih izven Slovenije nenehoma povečuje obseg in izboljšuje poslovanje, tudi z aktivnim iskanjem dodatnih prodajnih kanalov, ki so stroškovno učinkovitejši. Agencija izpostavlja prednosti vodilnega položaja Skupine Triglav na slovenskem trgu in v regiji. Navaja, da Triglav preko svojih družb na globalnem nivoju ponuja zavarovalne in pozavarovalne storitve, zaradi česar je njegova ponudba storitev dobro razčlenjena tako s produktno-storitvenega kot geografskega vidika.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 19. 10. 2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 19.10.2020