Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-752/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

OBVESTILO O TRENUTNEM STANJU DRUŽBE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi pojava drugega vala okužb s koronavirusom COVID – 19 in v zvezi s tem sprejetimi ukrepi za zajezitev epidemije, se je  družbi Kompas Shop d.d. ponovno bistveno zmanjšal obseg poslovanja in prihodkov.

Glavni vir prihodkov družbe Kompas Shop d.d. predstavlja trgovinska dejavnost. Večino prodaje trgovskega blaga družba opravi v lastnih trgovinah ob državnih mejah, katerih večina je zaradi situacije s koronavirusem COVID – 19 trenutno zaprtih, zaposleni pa so ostali doma. Spletna prodaja deluje nemoteno, vendar pa le ta predstavlja manjši del prihodkov družbe in kot taka ne bo mogla nadomestiti izpada prihodkov, ki so posledica zaprtja trgovin.

Upoštevaje dejstvo, da ima družba vse trgovine, razen ene, locirane ob mejnih prehodih to pomeni, da bodo prihodki od prodaje trgovskega blaga tudi po ponovnem odprtju bistveno nižji, saj bo tranzit zaradi zdravstvene situacije bistveno manjši, družba pa se bo tudi po odprtju soočala z nerentabilnostjo delovanja trgovin. Stroški plač in nadomestil, davkov, trošarin, obveznosti do dobaviteljev in ostali fiksni stroški, ustvarjajo pritisk na sposobnost družbe za poravnavanje njenih obveznosti.

Uprava družbe je o trenutnem položaju družbe ponovno obvestila nadzorni svet družbe, sicer pa razmere stalno spremlja in analizira ter pripravlja, sprejema in izvaja ukrepe za zagotovitev likvidnosti ter nadaljnje poslovanje in obstoj družbe.

Skladno s sklepom KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, z dne 31.8.2020, je direktor k vpisu in vplačilu preostalih delnic v 2. krogu postopka povečanja osnovnega kapitala družbe, povabljenim osebam omogočil vpis in vplačilo še preostalih nevpisanih in nevplačanih delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je potekel dne 14.11.2020. V zvezi z navedenim direktor družbe ugotavlja sledeče:

V postopku 2. kroga vpisa in vplačila novih delnic je bilo v postavljenem roku vpisanih in vplačanih vseh 233.473 delnic v skupnem emisijskem znesku 9.338.920 EUR. Vse delnice so bile vpisane in vplačane skladno z roki iz skupščinskega sklepa, zato ugotavljam, da je postopek povečanja osnovnega kapitala družbe uspešen. Uprava družbe bo v nadaljevanju izvedla še vse potrebne aktivnosti za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register ter za uvrstitev novih delnic v trgovanje.

Informacija bo od 17.11.2020 do nadaljnjega objavljena na AJPES in na spletni strani družbe www.kompas-shop.si.

Direktor družbe
Datum: 17.11.2020