Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-773/20

Nika d.d., Brežice

Objava sklepov 30. seje skupščine

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 30. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Trg izgnancev 1a Brežice,
ki je bila v petek, 20. novembra 2020, ob 13. uri v notarski pisarni notarja Andreja Doklerja. Na skupščini je bilo prisotnih 33,53 % glasov, pet največjih delničarjev je imelo 31,09 % vseh glasov. Zaradi nezadostnega števila glasov se je na podlagi 17. člena statuta začetek preložil na 14 uro, ko je bila skupščina sklepčna.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


3. Imenovanje revizorja
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
Skupščina preklicuje sklep sprejet na 29 (devetindvajseti) redni seji skupščine, dne 8.6. 2018 pod peto točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo za leto 2018 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d. o. o. Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leta 2018, 2019 in 2020 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d. o. o.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.4. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2018

Skupščina je sprejela poročili na znanje.


5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2018 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2018.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2018.

Sklepi so bili soglasno sprejeti v predlagani obliki.


6. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2019

Skupščina je sprejela poročili na znanje.


7. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Pokrivanje davčne izgube v tekočem davčnem obdobju na dan 31.12.2019 znaša 9.014,79€, za ta znesek se pokriva akumulirano izgubo preteklih let. Ugotovi se, da družba za leto 2019 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2019.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2019.
Sklepi so bili soglasno sprejeti v predlagani obliki.


8. Sprememba sedeža
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Spremeni se sedež družbe, ki je po novem: LJUBLJANA.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


9. Sprememba statuta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
2. člen se v drugem odstavku spremeni tako, da se besedilo »Sedež družbe je v Brežicah, Trg izgnancev 1 (ena)a« zamenja s »Sedež družbe je v Ljubljani«
66. člen se v prvem stavku spremeni tako da se besedilo »sprejete na seji skupščine dne 22. 5. 2015 (dvaindvajsetega maja dva tisoče petnajst« zamenja z »sprejete na skupščini dne 20. 11. 2020 (dvajsetega novembra dva tisoč dvajset)«
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta in prečiščeno besedilo statuta.

Navzoča delničarka je predlagala dopolnite sklepa tako, da se zapiše čistopis novega 66 člena.
 

Uprava je pooblaščena, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 20. 11. 2020 (dvajsetega novembra dva tisoč dvajset), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča za največ 396.315,31 € (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 94.973 novih nematerializiranih kosovnih navadnih ali prednostnih delnic, po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta.
Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, kot so določeni v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnimi vložki ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala.
Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.
Uprava lahko odloči o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsakokratnim povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala


Sklep je bil soglasno sprejet v dopolnjeni obliki obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

Datum: 23.11.2020
Pripeti dokumenti:  NotarskiZapisnik