Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-11/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 29. 1. 2021 do vključno 4. 2. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.173 lastnih delnic v skupni vrednosti 775.103 EUR, in sicer:

- 29. 1. 2021         1.578   delnic po povprečni tehtani ceni 95,35 EUR,
- 1. 2. 2021           1.613   delnic po povprečni tehtani ceni 95,00 EUR,
- 2. 2. 2021           1.610   delnic po povprečni tehtani ceni 94,85 EUR,
- 3. 2. 2021           1.706   delnic po povprečni tehtani ceni 94,62 EUR in
- 4. 2. 2021           1.666   delnic po povprečni tehtani ceni 94,40 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.556.115, kar je predstavljalo 4,745 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.564.288, kar predstavlja 4,770 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 2. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 05.02.2021