Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-101/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Priporočilo Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo, da smo 5. 3. 2021 od slovenske Agencije za zavarovalni nadzor prejeli dopis, v kateremu navaja, da zaradi negotove situacije glede širjenja pandemije COVID-19 in posledično negotovih posledic na gospodarstvo in zavarovalniški sektor, od zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih družb (v nadaljevanju subjekti nadzora) pričakuje, da do 30. 9. 2021 zadržijo izplačilo dividend in ne prevzemajo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend. Pri tem izjemoma dopušča, da kateri od subjektov nadzora ne ravna v skladu s priporočilom, več v priloženem dopisu.

Uprava zavarovalnice bo predvidoma konec marca ob objavi letnega poročila za 2020 obvestila delničarje glede predloga uporabe bilančnega dobička zavarovalnice za 2020. Pri tem bosta Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice upoštevala dividendno politiko zavarovalnice kakor tudi stališča regulatorja.  

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 5. 3. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 05.03.2021
Pripeti dokumenti:  Dopis AZN