Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-19/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 15. 4. 2021 do vključno 19. 4. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.274 lastnih delnic v skupni vrednosti 532.615 EUR, in sicer:

- 15. 4. 2021     2.041   delnic po povprečni tehtani ceni  98,85 EUR,
- 16. 4. 2021        843   delnic po povprečni tehtani ceni 100,42 EUR in
- 19. 4. 2021     2.390   delnic po povprečni tehtani ceni 103,02 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.572.217, kar je predstavljalo 4,794 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.577.491, kar predstavlja 4,810 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 20. 4. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 20.04.2021