Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-289/21

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ6 in SIJ7

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s pogoji obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ6 in SIJ7 obvešča vlagatelje omenjenih obveznic, da je z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, ob zapadlosti posojil v prvem in drugem kvartalu tega leta, sklenila pripadajoče dodatke, na podlagi katerih se njihova zapadlost podaljša za eno leto.

Podaljšanje posojila je skladno s sklepom nadzornega sveta z dne 29. 4. 2021 ter s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ6 in SIJ7, v trgovanje na organiziranem trgu, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.8 (c) obeh Prospektov.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 30.04.2021