Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-286/21

Nika d.d., Brežice

Sklepi 81. seje NS

Na 81. seji NS NIKA d. d., ki je bila v četrtek, 22. 4. 2021 ob 18.00 uri na Krivcu 75 v Ljubljani, so člani nadzornega sveta:

  1. sprejeli na znanje poročilo revizijske komisije o poteku revizije poslovanja v letu 2020;
  2. sprejeli oceno dela nadzornega sveta v letu 2020;
  3. sprejeli Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2020;
  4. sprejeli Letno poročilo Nike, investiranje in razvoj, d.d., Brežice za poslovno leto 2020;
  5. sprejeli Izjavo o skladnosti upravljanja družbe s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb med 2. 10. 2020 in 30. 4. 2021;
  6. dali soglasje k gospodarskemu načrtu za leto 2021;
  7. se seznanili s pojasnilom uprave o slabitvah in pojasnilom, da družba ne more biti kapitalsko neustrezna, ker na dan seje nima nobenih neporavnanih obveznosti iz leta 2020, na bančnem računu pa ima 227.000 € denarja.

 

Celotno Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Nike d.d. za leto 2020 in Gospodarski načrt za leto 2021 sta v pripetem dokumentu.
Dne 30. 4. 2021, bo obvestilo objavljeno tudi na naši spletni strani: www.nikadd.si.

 

Datum: 30.04.2021