Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-444/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 11. 6. 2021 do vključno 17. 6. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 9.366 lastnih delnic v skupni vrednosti 984.593 EUR, in sicer:

- 11. 6. 2021         1.814   delnic po povprečni tehtani ceni 105,25 EUR,
- 14. 6. 2021         1.850   delnic po povprečni tehtani ceni 105,00 EUR,
- 15. 6. 2021         1.885   delnic po povprečni tehtani ceni 105,00 EUR,
- 16. 6. 2021         1.906   delnic po povprečni tehtani ceni 105,38 EUR in
- 17. 6. 2021         1.911   delnic po povprečni tehtani ceni 105,00 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.598.106, kar je predstavljalo 4,873 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.607.472, kar predstavlja 4,902 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 6. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18.06.2021