Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-28/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 18. 6. 2021 do vključno 23. 6. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.850 lastnih delnic v skupni vrednosti 711.898 EUR, in sicer:

- 18. 6. 2021        1.968   delnic po povprečni tehtani ceni 104,50 EUR,
- 21. 6. 2021        1.813   delnic po povprečni tehtani ceni 104,21 EUR,
- 22. 6. 2021        1.819   delnic po povprečni tehtani ceni 103,58 EUR in
- 23. 6. 2021        1.250   delnic po povprečni tehtani ceni 103,12 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.607.472, kar je predstavljalo 4,902 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.614.322, kar predstavlja 4,923 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 28. 6. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 28.06.2021