Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-516/21

MELAMIN, d.d., Kočevje

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD-1 in statuta družbe, uprava družbe sklicuje 29. skupščino družbe, ki bo v četrtek 19.08.2021 ob 12. uri na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, letnim poročilom za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta za leto 2020, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak dan od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine od 8. do 12. ure ter na spletni strani družbe www.melamin.si

Vzorec prijave udeležbe na skupščino, vzorec pooblastila ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev, so delničarjem dostopne na sedežu družbe ter na spletni strani družbe www.melamin.si

Obvestilo o sklicu skupščine je v pripetem dokumentu in bo od 16.07.2021 dalje objavljeno tudi na spletnem portalu AJPES ter za obdobje najmanj pet let tudi na spletni strani družbe www.melamin.si

 

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 16.07.2021
Pripeti dokumenti:  Sklic 29. skupščine