Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-525/21

Nika d.d., Brežice

Sklic 31. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo v ponedeljek, 23. avgusta 2021, ob 12. uri v notarski pisarni Andreja Doklerja, Maistrova 2, Brežice.

 

Dnevni red s predlogi sklepov

 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Sprejme se predlagani dnevni red.
 2. Izvolitev organov skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Skupščina izvoli svoje organe.
 3. Imenovanje revizorja
  Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leta 2021, 2022 in 2023 imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d. o. o.
 4. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2020
 5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2020
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
  Ugotovi se, da družba za leto 2020 nima bilančnega dobička.
  Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2020.
  Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2020.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Krivec 75, Ljubljana  vsak delavnik od 22. 7. 2021 do 23. 8. 2021 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine na naslov Nika d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (23.8. 2021 ob 13. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 6. 9. 2021 ob 13. uri.

 

                                                                   mag. Branko Šušterič, direktor