Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-30/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami.

Družba je 29. 7. 2021 na Ljubljanski borzi odkupila 1.158 lastnih delnic v vrednosti 125.735 EUR po povprečni tehtani ceni 108,60 EUR.

Posrednik pri nakupu je bila NLB d. d.
 

Skupno število lastnih delnic pred nakupom je bilo 1.614.322, kar je predstavljalo 4,923 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po nakupu je 1.615.480, kar predstavlja 4,926 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 7. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 30.07.2021