Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-578/21

Nika d.d., Brežice

Objava sklepov 31. seje skupščine

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 31. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Krivec 75 Ljubljana,
ki je bila v ponedeljek, 23. avgusta 2021, ob 12. uri v notarski pisarni notarja Andreja Doklerja. Na skupščini je bilo prisotnih 33,57 % glasov, pet največjih delničarjev je imelo 32,77 % vseh glasov. Zaradi nezadostnega števila glasov se je na podlagi 17. člena statuta začetek preložil na 13 uro, ko je bila skupščina sklepčna.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


3. Imenovanje revizorja
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leta 2021, 2022 in 2023 imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d. o. o.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.4. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2020

Skupščina je sprejela poročili na znanje.


5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2020 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2020.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2020.

Sklepi so bili soglasno sprejeti v predlagani obliki.

 


Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

Datum: 25.08.2021
Pripeti dokumenti:  Notarski Zapisnik