Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-41/21

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 15. 6. 2021, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 6. 9. 2021 do vključno 10. 9. 2021. Družba je v navedenem obdobju odkupila 600 lastnih delnic v skupni vrednosti  146.398,00 EUR in sicer:

- dne 7. 9. 2021, 200 delnic po povprečni ceni 248,00 EUR/delnico,

- dne 8. 9. 2021, 200 delnic po povprečni ceni 244,49 EUR/delnico in

- dne 9. 9. 2021, 200 delnic po povprečni ceni 239,50 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 25.765, kar je predstavljalo 3,1888% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 26.365, kar predstavlja 3,2631% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 13.09.2021