Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-605/21

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 59. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala dne 14.09.2021, so člani nadzornega sveta:

  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • se seznanili s finančnim poročilom Prve Group ter hčerinskih družb, za obdobje 1 – 6  2021,
  • potrdili aneks k pogodbi o revidiranju letnih računovodskih izkazov za leto 2021 z revizijsko hišo Grant Thornton Audit d.o.o.,
  • potrdili politiko prejemkov družbe Skupina Prva, d.d. in jo predlagali v sprejem skupščini družbe,
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.
Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 14.09.2021