Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-45/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 17. 9. 2021 do vključno 24. 9. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 4.877 lastnih delnic v skupni vrednosti 544.416 EUR, in sicer:

- 17. 9. 2021          883      delnic po povprečni tehtani ceni 111,50 EUR,
- 20. 9. 2021          884      delnic po povprečni tehtani ceni 110,28 EUR,
- 21. 9. 2021          994       delnic po povprečni tehtani ceni 111,13 EUR,
- 22. 9. 2021       1.007      delnic po povprečni tehtani ceni 110,81 EUR,
- 23. 9. 2021          274      delnic po povprečni tehtani ceni 111,04 EUR in
- 24. 9. 2021          835      delnic po povprečni tehtani ceni 114,97 EUR

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.635.195, kar je predstavljalo 4,986 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.640.072, kar predstavlja 5,001 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 27. 9. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 27.09.2021