Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-47/21

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje 

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 15. 6. 2021, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 20. 9. 2021 do vključno 24. 9. 2021. Družba je v navedenem obdobju odkupila 100 lastnih delnic v skupni vrednosti  23.750,00 EUR in sicer:

- dne 20. 9. 2021, 100 delnic po povprečni ceni 237,50 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 26.365, kar je predstavljalo 3,2631% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 26.465, kar predstavlja 3,2755% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 28.09.2021