Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-715/21

KD Group, d.d., Ljubljana

Prejem zahteve za sklic skupščine delničarjev

KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba)  na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU obvešča javnost, da je upravni odbor družbe dne 22.11.2021 prejel zahtevo delničarja KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana za sklic 30.  skupščine delničarjev  z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine, 2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe, 3. Umik delnic družbe z organiziranega trga.

Upravni odbor družbe bo skladno z določbami ZGD-1 opravil vsa potrebna dejanja za sklic skupščine družbe na zahtevo delničarja.

To obvestilo bo od 22.11.2021 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com  v sklopu javnih objav najmanj za obdobje petih let.

KD Group d.d.
Upravni odbor
Datum: 22.11.2021