Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PA-23/21

Mlinotest d.d.

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic in skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 148. in 149. člena v zvezi z drugim odstavkom 140. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 - popr., 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 123/21) družba MLINOTEST d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Družba MLINOTEST d.d. je skladno s sklepom skupščine z dne 13.11.2019 zmanjšala osnovni kapital iz 14.387.835,93 EUR na 12.747.875,99 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala je bilo vpisano v sodni register dne 09.11.2021.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se je dne 16.11.2021 izvedel izbris 393.000 lastnih delnic družbe MLINOTEST d.d. z oznako MAJG. Skupno število navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MAJG se je z umikom lastnih delnic zmanjšalo iz 3.447.901 na 3.054.901 delnic z oznako MAJG. Ker ima vsaka delnica en glas, je skupno število glasovalnih pravic enako 3.054.901, pri čemer družba iz lastnih delnic ne more uveljavljati glasovalnih pravic.

Družba MLINOTEST d.d. ima po umiku v lasti 299.311 lastnih delnic, kar predstavlja 9,80% delež vseh delnic z oznako MAJG, pred umikom pa je imela v lasti 692.311 lastnih delnic, kar je predstavljalo 20,08% delež vseh delnic z oznako MAJG.

To obvestilo bo od 30.11.2021 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 30.11.2021