Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-808/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklepi 30. izredne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja sklepe 30. izredne skupščine delničarjev, ki je bila sklicana na zahtevo večinskega delničarja Fortenova Grupa, d. d., in ki je potekala dne 23. 12. 2021, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

Sprejeti sklepi skupščine:

30. izredna skupščina delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., je na predlog večinskega delničarja Fortenova Grupa, d. d., odločala o izključitvi manjšinskih delničarjev, pri čemer so sprejeti sklepi in ostale informacije predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine.

Nasprotni predlog:

V 7 dnevnem roku po sklicu skupščine je bil k drugi točki dnevnega reda podan nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), ki je nasprotoval izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe zaradi prenizke denarne odpravnine (36 EUR za eno delnico MELR), kot jo je predlagal večinski delničar, družba FORTENOVA GRUPA, d.d. Po njihovem mnenju bi morala denarna odpravnina za manjšinske delničarje znašati 204,33 EUR za posamezno delnico. Delničarji o nasprotnem predlogu niso glasovali, ker je bil sprejet predlagani sklep večinskega delničarja.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini so bile zoper sprejeti sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev napovedane tri izpodbojne tožbe.

Zastopanost petih največjih delničarjev:

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev je znašal 99,20 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

  • Fortenova Grupa d. d.: število delnic in glasov 5.594.167, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 90,00 %;
  • OTP banka d. d. - client account - fiduciarni račun: število delnic in glasov 367.904, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 5,92 %;
  • Erste Group Bank AG - PBZ Croatia Osiguranje d. d. : število delnic in glasov 166.614, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 2,68 %;
  • Zagrebačka Banka d. d. – fiduciarni račun: število delnic in glasov 35.378, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,57 %.
  • Raiffeisen Bank Austria d. d. - fiduciarni račun: število delnic in glasov 1.650 delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,03 %;

 

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Obvestilo bo od 24. 12. 2021 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d
Uprava
Datum: 24.12.2021