Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-1/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 3. 1. 2022 do vključno 6. 1. 2022. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.878 lastnih delnic v skupni vrednosti 460.598 EUR, in sicer:

- 3. 1. 2022        1.089  delnic po povprečni tehtani ceni 118,50 EUR,
- 4. 1. 2022        1.073  delnic po povprečni tehtani ceni 118,19 EUR,
- 5. 1. 2022           981  delnic po povprečni tehtani ceni 119,41 EUR in
- 6. 1. 2022           735  delnic po povprečni tehtani ceni 119,17 EUR.


Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.683.908, kar je predstavljalo 5,135 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.687.786, kar predstavlja 5,147 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 7. 1. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 07.01.2022