Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-72/22

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register

KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana ( v nadaljevanju: družba)  na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU objavlja naslednje sporočilo:

Družba obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 17.2.2022, s sklepom opr. št. Srg 2022/13800 v sodni register vpisalo sklep 30. skupščine delniške družbe KD Group d.d. z dne 28.12.2021, s katerim so delničarji izglasovali prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, družbo KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Navedeni sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani je priloga k temu obvestilu.

To obvestilo bo od dne 18.2.2022 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com vse do poteka zakonsko predpisanega roka.

KD Group d.d.
Datum: 18.02.2022