Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-87/22

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako KHDR iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana ( v nadaljevanju: družba)  na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU  ter Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 24.2.2022, s sklepom opr. št. Srg 2022/18042 v sodni register vpisalo sklep 30. skupščine delniške družbe KD Group, finančna družba, d.d. z dne 28.12.2021, s katerim so delničarji izglasovali umik delnic družbe z oznako KDHR  z organiziranega trga vrednostnih papirjev (Standardna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

Navedeni sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani je priloga k temu obvestilu.

To obvestilo bo od dne 24.2.2022 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com vse do poteka zakonsko predpisanega roka.

 

KD Group d.d.
Datum: 24.02.2022