Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-121/22

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Vpliv razmer, povezanih z vojnim dogajanjem v Ukrajini, na Skupino Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Poslovanje Skupine Triglav je v določenem delu izpostavljeno razmeram, ki so posledica vojnih dogodkov v Ukrajini ter z njimi povezanih sankcij proti Rusiji in Belorusiji. Skupina ocenjuje, da je njena trenutna izpostavljenost omejena in nizka, prihodnje negotovosti pa izhajajo predvsem iz vpliva teh razmer na finančne trge. Skladno z vzpostavljeno prakso bo Skupina tudi v prihodnje transparentno obveščala javnost.

Skupina Triglav je na podlagi razpoložljivih podatkov ocenila svojo trenutno izpostavljenost do vojnih dogodkov v Ukrajini ter z njimi povezanih sankcij proti Rusiji in Belorusiji. Posledice teh dogodkov ostajajo negotove, kar onemogoča oblikovanje zanesljive ocene učinkov na poslovanje Skupine v letošnjem letu.

Skupina ocenjuje, da je vojnim dogodkom v Ukrajini neposredno izpostavljena v dejavnosti zavarovanj in pozavarovanj v manjšem obsegu. Izpostavljenost sankcijam proti Rusiji in Belorusiji je v dejavnosti pozavarovanja nizka. Skupina je ocenila tudi neposredno in posredno izpostavljenost naložbenega portfelja nastalim razmeram. Neposredna izpostavljenost Skupine do ruskih izdajateljev je zaradi geografske razpršenosti portfelja omejena le na obveznice in predstavlja 0,3-odstotni delež celotnih sredstev Skupine. Naložbeni portfelj Skupine je posredno izpostavljen dogajanju na kapitalskih trgih, ki so posledica vojnih dogodkov v Ukrajini.

Skupina v obstoječih razmerah zaznava povečana kibernetska tveganja, kar ustrezno upravlja v okviru celovitega sistema upravljanja tveganj.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 11. 3. 2022  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 11.03.2022