Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-205/22

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Vpis skupščinskega sklepa o umiku vseh delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja podatek o tem, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 14. 4. 2022 v sodni register vpisalo naslednji sklep o umiku vseh delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki ga je edini delničar Fortenova Grupa, d. d., sprejel na 31. izredni skupščini delničarjev dne 12. 4. 2022:

 

2.1.     Vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d. d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d. o. o., v Ljubljani  z ISIN kodo SI0031100082 in oznako MELR, se umakne z organiziranega trga vrednostnih papirjev (prva kotacija Ljubljanske borze, d. d.).

2.2.     Glede na to, da ima na dan sprejetja tega sklepa družba Poslovni sistem Mercator, d. d., samo enega - glavnega delničarja, družba ne ponuja prevzema delnic za plačilo ustrezne odpravnine tistim delničarjem, ki bi skupščini nasprotovali in ugovarjali temu sklepu.

2.3.     Ta sklep o umiku delnic z organiziranega trga prične učinkovati z vpisom v sodni register.

 

Obvestilo bo od 15. 4. 2022 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.,
Uprava
Datum: 15.04.2022