Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-222/22

PETROL d.d., Ljubljana

34. skupščina delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana je sprejela sklep o razdelitvi delnic družbe Petrol d.d., Ljubljana (PETG)

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Družba Petrol d.d., Ljubljana podaja pojasnilo ob točkah sklepa 6. »Razdelitev delnic PETG« 34. skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bila 21. aprila 2022.

Petrolova delnica je uvrščena v prvo borzno kotacijo pod oznako PETG, na Ljubljanski borzi pa kotira od 5. maja 1997 naprej. Osnovni kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 52.240.977,04 EUR je razdeljen na 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic. Med delnicami prve kotacije ima delnica PETG najvišjo ceno na delnico. 34. skupščina delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana je na predlog uprave in nadzornega sveta družbe sprejela sklep o razdelitvi delnic PETG. Na skupščini je bilo sprejeto delitveno razmerje 1 : 20, kar pomeni, da se bo število vseh delnic PETG s spremembo statuta in z razdelitvijo povečalo za 20-krat, in sicer z obstoječih 2.086.301 na 41.726.020. Osnovni kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 52.240.977,04 EUR bo po razdelitvi delnic PETG ostal nespremenjen.

Z razdelitvijo delnic PETG želi družba Petrol d.d., Ljubljana povečati njihovo likvidnost in pridobiti nove vlagatelje, saj bo tudi manjšim vlagateljem omogočen lažji dostop do nakupa in trgovanja z delnicami PETG.

Sprememba statuta v zvezi z razdelitvijo delnic PETG začne veljati z 19. avgustom 2022. Razdelitev delnic PETG bo izvedla uprava družbe v skladu s sklepom skupščine po začetku veljavnosti sklepa o spremembi statuta, in sicer z vpisom spremembe statuta v sodni register, korporacijskim dejanjem ter predpisanimi postopki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. in Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana.

Postopki za delitev delnic PETG se skladno s točko sklepa 6.4. 34. skupščine pričnejo 19. avgusta 2022, o odločilnih dnevih izvedbe razdelitve delnic PETG bodo delničarji obveščeni preko najave članom KDD, sistema javnih objav Ljubljanske borze SEOnet in prek Petrolove spletne strani.

Kako bo potekal postopek razdelitve delnic za imetnike delnic PETG?

Po izvedenih vseh potrebnih predhodnih postopkih se bodo delnice PETG s korporacijskim dejanjem izdajatelja razdelile na računih oseb, ki bodo glede na stanje vpisov ob zaprtju informacijskega sistema na presečni dan v centralnem registru vpisane kot imetniki delnic PETG.

Ali mora imetnik delnic PETG ob razdelitvi delnic kaj storiti?

  • Razdelitev delnic PETG se bo za imetnike delnic izvedla avtomatično preko KDD d.o.o. v registru vrednostnih papirjev.
  • Za delnice, ki bodo pridobljene na podlagi razdelitve delnic PETG, imetnikom delnic PETG ne bo potrebno plačati.
  • Stroški razdelitve delnic PETG ne bodo bremenili imetnikov delnic PETG.
  • Razdelitev delnic nima sama po sebi davčnih učinkov, saj gre za korporacijsko dejanje, pri katerem se vrednost premoženja v obliki delnic PETG ne spremeni.

     

Prikaz učinkov razdelitve delnice na primeru 10 delnic PETG in na primeru cene, ki je enaka zaključnemu tečaju 20. aprila 2022:

 

Pred razdelitvijo

Po razdelitvi 1 : 20

Število delnic PETG

10

200

Cena 1 delnice PETG v EUR, na 20. april 2022

534,00

534,00 / 20 = 26,70

Vrednost naložbe v delnicah PETG v EUR

10 x 534,00 = 5.340,00

200 x 26,70 = 5.340,00

Družba Petrol d.d., Ljubljana bo svoje delničarje in širšo javnost o razdelitvi delnic obveščala preko najave članom KDD, preko sistema javnih objav Ljubljanske borze SEOnet in preko Petrolove spletne strani.

 

 

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 21.04.2022