Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-326/22

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju Skupine Triglav v prvih treh mesecih 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je v zahtevnih razmerah prvega trimesečja 2022 za 12 odstotkov povečala celotne prihodke (442,9 milijona evrov) in za 10 odstotkov okrepila obseg obračunane kosmate zavarovalne premije (407,1 milijona evrov) glede na enako obdobje lani. Premijsko rast je dosegla v vseh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih regije, kjer posluje. Ustvarjen trimesečni konsolidirani dobiček pred obdavčitvijo v višini 38,1 milijona evrov je 20 odstotkov večji kot lani v enakem obdobju, njegova rast pa izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja in upravljanja lastnega premoženja. Skupina je ohranila finančno moč s kapitalsko ustreznostjo v ciljnem razponu. Skladno z osveženo strategijo do 2025 je izvajala razvojne aktivnosti v smeri poglobljene osredotočenosti na stranke, digitalne transformacije in svojih drugih strateških ambicij. Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagata letošnji redni letni skupščini delničarjev, ki bo 24. 5. 2022, da se za dividende izplača 74 odstotkov čistega dobička Skupine za leto 2021 (3,70 evra bruto dividende na delnico).

DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO. Skupina je primerjalno z lanskim prvim trimesečjem za 20 odstotkov povečala dobiček pred obdavčitvijo na 38,1 milijona evrov. Pretežni del dobička - 30,6 milijona evrov - izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja, kar je 16 odstotkov več kot v lanskem prvem trimesečju. Dobiček iz finančnih naložb se je zmanjšal za 87 odstotkov na 0,5 milijona evrov, medtem ko je dobiček nezavarovalnih družb Skupine zrastel na 7,0 milijona evrov (v lanskem prvem trimesečju 1,6 milijona evrov). Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Čeprav se pandemija covid-19, ki je zadnje dve leti vplivala tudi na naše delovanje, umirja, naše poslovno okolje ostaja zahtevno. Soustvarjajo ga širše prisotne posledice vojne v Ukrajini in sankcije, ki so bile uvedene proti Rusiji in Belorusiji. Te v celoti in dosledno spoštujemo, našo izpostavljenost nastalim razmeram pa ocenjujemo kot omejeno in nizko. Kljub zahtevnim razmeram smo v prvem trimesečju tega leta poslovali uspešno, za kar gre zahvala ekipi preko 5.200 sodelavk in sodelavcev Skupine Triglav. Dobre rezultate smo dosegli v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja ter upravljanju lastnega premoženja, medtem ko so donosi portfelja finančnih naložb glede na razmere pričakovano negativni. Ob koncu prvega trimesečja ocenjujemo, da bomo ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta dosegli načrtovani letni dobiček.«

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Celotni prihodki Skupine Triglav so se glede na enako lansko obdobje povečali za 12 odstotkov na 442,9 milijona evrov. V njihovi sestavi se je obseg obračunane kosmate zavarovalne premije (407,1 milijona evrov) povečal za 10 odstotkov, drugi zavarovalni prihodki so večji za 22 odstotkov (16,5 milijona evrov) in drugi prihodki Skupine za 81 odstotkov (19,4 milijona evrov).  

Ob preudarnem in discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj je Skupina okrepila premijo v vseh treh zavarovalnih segmentih, in sicer 11 odstotkov pri premoženjskih zavarovanjih, 9 odstotkov pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih ter 3 odstotke pri zdravstvenih zavarovanjih. Premijska rast je bila dosežena na vseh zavarovalnih trgih, v Sloveniji je znašala 5 odstotkov, kar je na nivoju gibanja trga, izven Slovenije na trgih regije Adria pa 13 odstotkov. Obseg premije na mednarodnih trgih izven regije, ki zajema zavarovalno premijo po načelu prostega pretoka storitev in premijo iz aktivnih pozavarovalnih poslov, se je povečal za 30 odstotkov glede na enako obdobje lani.

Premijska rast je učinkovala na obseg škod, ki so se povečale za 15 odstotkov in znašale 196,7 milijona evrov. Na škodno dogajanje so vplivale tudi lanske omejitve zaradi pandemije in višje cene materiala in storitev. Večjih množičnih škodnih dogodkov v prvem četrtletju skorajda ni bilo. Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj je dosegel ugodnih 87,3 odstotka, kar je posledica izboljšanega škodnega količnika zaradi višjih čistih prihodkov od zavarovalnih premij in učinka upravljanja zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Skupina stroškovno učinkovito povečuje obseg svojega poslovanja. Kosmati obratovalni stroški so znašali 83,8 milijona evrov, njihovo 11-odstotno medletno povečanje pa izvira predvsem iz višjih stroškov pridobivanja zavarovanj, materiala in energije ter amortizacije zaradi investicij v informacijsko tehnologijo. Zavarovalno-tehnične rezervacije so ob koncu trimesečja znašale 3.219,5 milijona evrov, kar je odstotek več kot ob koncu lanskega leta. Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pojasnil: »Rezervacije so temelj našega uravnoteženega poslovanja v zavarovalni dejavnosti, zato smo pri njihovem upravljanju tradicionalno konservativni in preudarni. V prvem trimesečju lanskega leta smo jih zaradi negotovosti, povezanih s pandemijo, na področju premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj oblikovali še posebej previdno, kar je ob vrnitvi k dolgoročno ustaljenim praksam rezerviranja v letošnjem letu pozitivno vplivalo na rast poslovnega izida iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja. V segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj smo zaradi rasti obrestnih mer v prvem trimesečju sprostili del rezervacij, ki je bil namenjen pokrivanju naložbenih garancij v prihodnosti.«

NALOŽBENI PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Upravljanje 3.514,6 milijona evrov obsežnega portfelja Skupine Triglav je potekalo v neugodnih razmerah na finančnih trgih s prisotnimi padci vrednosti obvezniških in delniških naložb, skupina pa je tudi izvedla napovedano slabitev ruskih obveznic v svojem portfelju (slabitev v vrednosti 6,2 milijona evrov). V teh razmerah so bili naložbeni donosi v prvem trimesečju negativni in znašali - 15,9 milijona evrov.

V prvem trimesečju letošnjega leta je prišlo do izrazitega dviga obrestnih mer, kar se je odrazilo predvsem v znižanju rezerve za pošteno vrednost in preko tega na vseobsegajočem donosu. Čeprav višje obrestne mere dolgoročno pozitivno vplivajo na poslovanje Skupine Triglav, njihova hitra rast kratkoročno znižuje kapital in povišuje tveganja doseganja zajamčenih donosnosti pri pokojninskih zavarovanjih. Skupina v prvem trimesečju ni bistveno spreminjala sestave naložbenega portfelja in ga je upravljala skladno s svojo relativno konservativno naložbeno politiko. Ta vključuje tudi strateške ambicije na področju trajnosti, na podlagi katerih je Skupina Triglav nadaljevala z investiranjem v trajnostne naložbe s fiksnim donosom. Te so ob koncu trimesečja znašale 227,3 milijona evrov oziroma 9,5 odstotka obvezniškega portfelja.

V segmentu upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja so se zaradi neto prilivov povečali prihodki od upravljalskih provizij (so del drugih prihodkov v sestavi celotnih prihodkov Skupine Triglav). Negativni trendi na kapitalskih trgih so za 3 odstotke zmanjšali vrednost sredstev strank v upravljanju glede na konec leta 2021. Njihova vrednost je znašala 1.487,4 milijona evrov.

FINANČNI POLOŽAJ. Skupina Triglav je ob ustreznem upravljanju kapitala in tveganj ohranila svojo kapitalsko pozicijo v ciljnih ravneh med 200 in 250 odstotki. Celotna vrednost kapitala je dosegla 899,4 milijona evrov, kar je 4 odstotke manj kot ob koncu leta 2021. Nanj je predvsem vplivalo znižanje rezerve za pošteno vrednost zaradi dviga obrestnih mer v tem obdobju. Tržna kapitalizacija matične družbe se je glede na konec lanskega leta povečala za 10 odstotkov na 918,5 milijona evrov.

REDNA LETNA SKUPŠČINA DELNIČARJEV MATIČNE DRUŽBE SKUPINE TRIGLAV. Skupščina delničarjev zavarovalnice, ki bo dne 24. 5. 2022, bo obravnavala tudi predlog delitve bilančnega dobička zavarovalnice za leto 2021. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Uprava in Nadzorni svet predlagata dividendo v višini 3,70 evra bruto na delnico. Predlagana višina predstavlja 74 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2021 in zajema dodaten znesek, ki ga omogoča višina razpoložljivega kapitala Skupine in izhaja iz enkratnosti oziroma izrednosti določenih delov poslovanja v preteklih dveh letih.«

V priponki sta objavljena trimesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 19. 5. 2022 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 19.05.2022