Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-37/22

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Popravek konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 ter sporočilo o potrditvi konsolidiranega letnega poročila s strani nadzornega sveta družbe

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KS NALOŽBE d.d. objavlja popravek revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2021, ki je bilo objavljeno dne 21.4.2022.

Po objavi revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2021 je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napak in sicer:

  • v revidiranem konsolidiranem letnem poročilu družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2021:
    1. Na strani 27, v  tabeli “KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA” so zamenjane številke pojasnil in sicer kot sledi v nadaljevanju: Čisti prihodki od prodaje - brez številke pojasnila (prej 12), Stroški blaga, materiala in storitev, pojasnilo št. 15 (prej 13), Stroški dela, pojasnilo št. 16 (prej 14), Amortizacija - brez številke pojasnila (prej 15),  Drugi poslovni odhodki, pojasnilo št. 18 (prej 16), Finančni prihodki od dividend in deležev v dobičku, pojasnilo št. 19 (prej 17), Finančni odhodki za obresti, št. pojasnila 20 (prej 18), Finančni odhodki iz naslova oslabitve finančnih naložb, št. pojasnila 21 (prej 19), Davek od dobička št. pojasnila 22 (prej 20);

Družba na podlagi 2. odst. 135. člena ZTFI-1 obvešča, da je popravljeno revidirano konsolidirano letno poročilo družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2021 na svoji seji dne 18. 5. 2022 obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe KS NALOŽBE d.d. (v nadaljevanju: Potrjeno konsolidirano letno poročilo).

Potrjeno konsolidirano letno poročilo je v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s 134. členom ZTFI – 1 in Delegirane uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba KS NALOŽBE d.d. je dodatno pripravila neuradno različico Potrjenega konsolidiranega letnega poročila za leto 2021 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe v rubriki druga obvestila / letna poročila.

Potrjeno konsolidirano letno poročilo bo objavljeno na spletni strani družbe (www. https://www.ks-nalozbe.com/) od 24.05.2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava