Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-38/22

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Popravek letnega poročila za poslovno leto 2021 ter sporočilo o potrditvi letnega poročila s strani nadzornega sveta družbe

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KS NALOŽBE d.d. objavlja popravek revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2021, ki je bilo objavljeno dne 21.4.2022.

Po objavi revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2021 je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napak in sicer:

 • v revidiranem letnem poročilu o poslovanju družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2021:
 1. Na strani 39, točka 14., Poročanje po segmentih, tabela za obdobje od 01.01.-31.12.2021:
  1. popravljen tekst v prvi vrstici “Poslovni prihodki” (prej “Prihodki od prodaje”);
  2. popravljena številka v zadnji vrstiti “Obveznosti” na 205.468,80 (prej 22.858.815,41);
 2. Na strani 39, točka 14., Poročanje po segmentih, tabela za obdobje od 01.01.-31.12.2020:
  1. popravljeni tekst v prvi vrstici “Poslovni prihodki” (prej “Prihodki od prodaje”);
  2. popravljena številka v zadnji vrstiti “Obveznosti” na 237.307,15 (prej 20.981.202,64);

Družba na podlagi 2. odst. 135. člena ZTFI-1 obvešča, da je popravljeno revidirano letno poročilo o poslovanju družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2021 na svoji seji dne 18. 5. 2022 obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe KS NALOŽBE d.d. (v nadaljevanju: Potrjeno letno poročilo).

Potrjeno letno poročilo je v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s 134. členom ZTFI – 1 in Delegirane uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba KS NALOŽBE d.d. je dodatno pripravila neuradno različico Potrjenega letnega poročila za leto 2021 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe v rubriki druga obvestila / letna poročila.

Potrjeno letno poročilo bo objavljeno na spletni strani družbe (www. https://www.ks-nalozbe.com/) od 24.05.2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava
Datum: 24.05.2022