Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-17/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar - junij 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – junij 2022.

Skupina Luka Koper je v prvem polletju leta 2022 poslovala uspešno in dosegla zelo dobre poslovne rezultate. Čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta povišali za 35 odstotkov in so znašali 155,1 milijona evrov, preseženi so tudi vsi finančni kazalniki. Realiziran ladijski pretovor je v prvem polletju letošnjega leta znašal 11,7 milijona ton in je višji od lanskoletnega za 13 odstotkov.

Med blagovnimi skupinami še vedno prevladujejo kontejnerji, kljub temu da je ta segment močno zaznamovan zaradi nerednih prihodov ladij iz preobremenjenih kitajskih pristanišč, kar vpliva na zamike ustaljenih kopenskih odprem tovora v pristaniščih. Kontejnerski terminal je novim razmeram kljuboval uspešno in tako v prvem polletju s 526.500 enotami (TEU) dosegel 3 odstotno rast.

Opazno 25 odstotno rast pretovora je zabeležila blagovna skupina generalnih tovorov, predvsem na račun večjih količin železovih proizvodov in kavčuka. Občutno, kar 41 odstotno povečanje pretovora, je dosegel  terminal tekočih tovorov, medtem ko je bilo v segmentu sipkih in razsutih tovorov za 20 odstotkov več pretovora.

Ugoden trend se nadaljuje tudi na terminalu avtomobilov, kjer so v prvem polletju pretovorili 367.332 tisoč  avtomobilov, kar je 11 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Povečanje je še zlasti občutno pri pretovoru električnih vozil.

Odlični poslovni rezultati Skupine Luka Koper se odražajo tudi pri doseženih čistih prihodkih od prodaje. Ti so za 40,4 milijona evrov oziroma 35 odstotkov presegli realizacijo prvega polletja leta 2021 in znašajo 155,1 milijona evrov. Porastu so botrovali zlasti višji prihodki iz naslova skladiščnin, zaradi podaljšanega časa zadrževanja blaga na skladiščih, na višje prihodke pa sta vplivala tudi zvišanje cen ter povečan obseg pretovora in dodatnih storitev.

V prvem polletju so se za 11 odstotkov povečali tudi poslovni odhodki, predvsem zaradi splošnega povišanja stroškov materiala in storitev, kar pa ni vplivalo na poslovni izid iz poslovanja (EBIT). Ta je z 48 milijoni evrov krepko, za 170 odstotkov, presegel dosežen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v enakem obdobju lani, medtem ko je čisti poslovni izid Skupine z 41,5 milijona evri za 169 odstotkov večji kot v prvem polletju preteklega leta.

Skupina Luka Koper je aktivna tudi na področju investicij. V letu 2022 je pričela z izvajanjem nekaterih večjih naložb na območju kontejnerskega terminala, ki predstavljajo nov razvojni cikel te najpomembnejše strateške blagovne skupine. V prvem polletju leta 2022 je za naložbe namenila skupno 31,9 milijona evrov.

Informacija bo od 26.8.2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 26.08.2022