Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-615/22

GEN-I, d.o.o., Krško

Skupina GEN-I je v prvih sedmih mesecih poslovala uspešno, a tveganja zaradi energetske krize pri poslovanju ostajajo visoka

Skupina GEN-I prvih sedem mesecev poslovanja zaključuje uspešno kljub izredno zahtevnim razmeram na mednarodnih trgih energentov, rekordnih cenah električne energije in zagotavljanju dobave elektrike po cenah nižjih od reguliranih. Čisti poslovni izid Skupine GEN-I je bil za omenjeno obdobje na ravni 19 mio EUR, kar za več kot 50 odstotkov presega načrtovani rezultat obdobja. Zaradi prej omenjenih razmer se do konca leta pričakuje zniževanje trenda dobičkonosnosti in zaključek leta na ravni planiranega dobička za 2022.

GEN-I s svojo finančno stabilnostjo, s proaktivnim upravljanjem portfelja ter likvidnostnim potencialom uspešno prestaja likvidnostne obremenitve energetskih borz, a si želi povečati likvidnostne rezerve. V ta namen preučuje možnost dodatnega povečanja že izdanega komercialnega zapisa za 20 mio EUR.

Druga dodatna izdaja komercialnih zapisov bo izdana v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti iz 2. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov. Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi s ponudbo komercialnih zapisov, njihovo izdajo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi ter nadaljnjo uvrstitvijo komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu je GEN-I, d.o.o. sklenil pogodbo z Novo KBM d.d.

Z namenom zagotavljanja enakopravne informiranosti zainteresirane javnosti o rezultatih poslovanja družba GEN-I, d.o.o. objavlja nerevidirane konsolidirane finančne izkaze o poslovanju Skupine GEN-I za obdobje januar – julij 2022. Nerevidirani konsolidirani podatki o poslovanju Skupine GEN-I so priloga te objave.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe GEN-I, d.o.o najmanj 5 let od dneva objave.

Družba GEN-I, d.o.o.
Datum: 26.09.2022
Pripeti dokumenti:  Report skupina GEN-I 2022_07