Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-723/22

INTEREUROPA, d.d., Koper

Uspešno poslovanje Skupine Intereuropa v obdobju januar - september 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d., je na svoji seji 17. novembra 2022 obravnaval  nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – september 2022.

 

Skupina Intereuropa je v obdobju januar – september 2022 ustvarila 149,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 16 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lanskega leta in za 14 odstotkov več od načrtovanega. Tako primerljive kot načrtovane prihodke od prodaje so presegla vsa poslovna področja.  

Skupina Intereuropa je ustvarila 11,7 milijonov evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), kar je za 8 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 in za 16 odstotkov nad načrtovanim. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 6,8 milijona evrov in je presegel načrtovanega za 32 odstotkov ter primerljivega lanskega za 15 odstotkov. Čisti poslovni izid Skupine v višini 4,9 milijona evrov je presegel načrtovanega za 25 odstotkov in primerljivega lanskega za 7 odstotkov.

 

Skupina Intereuropa je v prvih devetih mesecih letošnjega leta dosegla rast ključnih kazalnikov poslovanja. Skladno s strateškimi cilji bo tudi v prihodnje kot pomemben člen v celotni oskrbovalni verigi skrbela za nemoten pretok blaga in tako zagotavljala rast in razvoj Skupine Intereuropa. Zagotavljala bo kompleksne logistične rešitve, s poudarkom na razvoju storitev oskrbovalnih verig tako v Sloveniji kot v državah JV Evrope.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 17.11.2022