Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-753/22

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet SKUPINE PRVE, d.d.. se je na svoji 63. redni seji dne 23.11.2022 med drugim seznanil:

  • z izvajanjem sklepov prejšnje seje nadzornega sveta in potrdil zapisnik 62. redne seje nadzornega sveta,
  • s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 9 2022,
  • s plani hčerinskih družb za obdobje 2023-2025.

Na isti seji so člani nadzornega sveta prav tako:

  • sprejeli poslovni in konsolidiran plan družbe Prva Group plc. za obdobje 2023-2025,
  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 24.11.2022