Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
INI-788/22

DARS d.d., Celje

Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe DARS se je na seji 1. decembra 2022 s tremi člani uprave družbe DARS sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje njihovega mandata.

Član uprave dr. Peter Gašperšič ostaja zaposlen v družbi DARS, članica in član uprave, mag. Romana Fišer in Boštjan Rigler, pa s 15. decembrom 2022 odhajata iz družbe DARS.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Služba za komuniciranje
Datum: 01.12.2022