Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-53/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 25. 11. 2022 do vključno 1. 12. 2022. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.204 lastnih delnic v skupni vrednosti 487.764 EUR, in sicer:

- 25. 11. 2022         1.247   delnic po povprečni tehtani ceni   94,44 EUR,
- 28. 11. 2022            919   delnic po povprečni tehtani ceni   92,60 EUR,
- 29. 11. 2022            210   delnic po povprečni tehtani ceni   94,00 EUR,
- 30. 11. 2022         1.402   delnic po povprečni tehtani ceni   93,75 EUR in
- 1. 12. 2022           1.426   delnic po povprečni tehtani ceni   93,78 EUR.   
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.765.779, kar je predstavljalo 5,385 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.770.983, kar predstavlja 5,400 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 2. 12. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 02.12.2022