Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-42/23

PETROL d.d., Ljubljana

Preliminarna nerevidirana ocena poslovne uspešnosti skupine Petrol za leto 2022

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je 19. januarja 2023 seznanil z oceno poslovne uspešnosti skupine Petrol za leto 2022. Uprava družbe je oceno poslovne uspešnosti pripravila zaradi predvidenih odstopanj od zastavljenega Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022. Ocenjena odstopanja so posledica zaostrenih pogojev poslovanja ob nadaljevanju energetske krize in državnih ukrepov za blažitev njenih posledic. 

Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2022 in analiza poslovnih razmer 

Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2022 je bil zastavljen optimistično in je zasledoval ambiciozne cilje iz strategije skupine Petrol do leta 2025, v kateri se je skupina zavezala energetski tranziciji. Letni poslovni načrt je bil pripravljen ob predpostavki, da se bo rast cen energentov v letu 2022 umirila in da bodo države z različnimi ukrepi spodbujale ekonomsko aktivnost in nivo potrošnje. 

Leto 2022 se je začelo s še vedno trajajočo epidemijo koronavirusa ter s stabilno gospodarsko rastjo, ki pa so jo spremljale tudi visoke cene pogonskih goriv in energentov, katerih rast je dodatno spodbudilo vojno dogajanje v Ukrajini. Poslovne razmere v nadaljevanju leta 2022 so občutno odstopale od predpostavk ob pripravi letnega poslovnega načrta za leto 2022. Poslovanje skupine Petrol leta 2022 je potekalo v zelo kompleksnih razmerah vztrajajoče energetske krize na ravni EU in državnih intervencij za blažitev njenih posledic tako za prebivalstvo kot tudi za gospodarske subjekte. Visoke cene energentov in naraščajoča inflacija so bili povod za vladno regulacijo cen goriv, električne energije in zemeljskega plina na trgih, kjer skupina posluje (samo v Sloveniji je bilo v ta namen v letu 2022 sprejeto kar 37 regulativnih predpisov), kar je izrazito vplivalo na poslovanje, s tem pa tudi na doseganje poslovnega načrta skupine Petrol, zastavljenega za leto 2022. Pomemben negativen vpliv je na oceno poslovne uspešnosti skupine Petrol imelo tudi poslovanje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki je bila zaradi vojne v Ukrajini izpostavljena nedobavam ruskega zemeljskega plina in visoki volatilnosti cen zemeljskega plina.

Zaradi zgoraj naštetih okoliščin so se realizirala tveganja, ki jih je ob predložitvi Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022 izpostavila uprava družbe, in sicer: negativni vplivi energetske krize na inflacijo in posledično na rast življenjskih stroškov, zaostrovanje nabavnih pogojev pri nabavi naftnih derivatov, regulacija prodajnih cen energentov in ostale zahteve regulatorja. 

Ocenjena poslovna uspešnost skupine Petrol v letu 2022 in odstopanja od letnega poslovnega načrta  

Za leto 2022 je skupina Petrol načrtovala prihodke od prodaje v višini 5,9 mrd EUR, ocenjeni skupni prihodki od prodaje pa so dosegli zgodovinsko rekordnih 9,4 mrd EUR, kar je kar 59 odstotkov več od plana. Na rast prihodkov glede na enako obdobje preteklega leta sta poleg višjih nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali tudi z nizkimi cenami spodbujena povečana količinska prodaja goriv in derivatov in priključitev družbe Crodux derivati dva, d.o.o., v skupino Petrol. Skupina Petrol je v letu 2022 prodala 4,2 mio ton goriv in derivatov, kar je 13 odstotkov več, kot je bilo planirano. Zaradi visokih nabavnih cen vseh energentov ter vpliva regulacije pogonskih goriv in drugih energentov se omenjeno povečanje prihodkov od prodaje ne odraža v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu. Ta je bil načrtovan v višini 643,9 mio EUR, po oceni pa dosega 372,5 mio EUR oz. 58 odstotkov plana.

Skupina Petrol je celo leto veliko pozornosti namenjala obvladovanju stroškov, vendar se odstopanju glede na plan ni mogla v celoti izogniti. Ocenjeni stroški za leto 2022 v višini 477,7 mio EUR, načrtovane v višini 452,5 mio EUR, presegajo za 6 odstotkov. Glavnina rasti je vezana na povečano prodajo, predvsem na stroške logistike.

Za leto 2022 je skupina Petrol planirala EBITDA v višini 297,8 mio EUR. Po zdajšnji oceni bo EBITDA dosegel 95,9 mio EUR oz. 32 odstotkov plana. Največji negativni vpliv na to ima regulacija pogonskih goriv na vseh trgih, ki znaša 180,1 mio EUR. Na EBITDA skupine pomembno vplivajo tudi negativen poslovni izid v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki je posledica nedobav zemeljskega plina po ruski pogodbi, ter regulacije ostalih energentov na trgih Slovenije in Hrvaške.

Za leto 2022 je skupina Petrol načrtovala čisti poslovni izid v višini 158,3 mio EUR. Ta je sedaj ocenjen na -12,1 mio EUR.

Spremenjenim okoliščinam je družba morala prilagoditi tudi investicijska sredstva. Za nadaljnji razvoj je bilo v načrtu za leto 2022 namenjeno 100 mio EUR. V oceni za leto 2022 znesek za investicije znaša 60 mio EUR, od tega je več kot pol sredstev namenjenih projektom energetske tranzicije.

Ocenjeni podatki ne vključujejo morebitne zahtevane povrnitve škode, ki je v letu 2022 nastala zaradi regulacije cen goriv v Sloveniji (v višini 106 mio EUR) in na Hrvaškem (v višini 52,1 mio EUR).

Skupina Petrol v celoti izpolnjuje svoje finančne zaveze.

Mnenje nadzornega sveta 

Po mnenju nadzornega sveta je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, v zahtevnih okoliščinah energetske krize in energetske tranzicije ter regulativnih posegov držav, uspešno in strokovno vodila družbo, uspešno upravljala poslovna in likvidnostna tveganja, izvajala ključne razvojne projekte družbe, s celovito energetsko ponudbo in učinkovitim prilagajanjem zaostrenim poslovnim razmeram pa v maksimalni možni meri blažila posledice negativnih gibanj na energetskem trgu, z učinkovitim nabavnim procesom zagotavljala stabilno in zanesljivo oskrbo z gorivi in energenti ter celovito podporo svojim strankam. Kljub zaostrenim pogojem poslovanja je bonitetna hiša S&P Global Ratings družbi Petrol d.d., Ljubljana, v decembru 2022 potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.  

O izzivih in vplivih na poslovanje je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, tekom celega leta redno in transparentno poročala nadzornemu svetu, delničarjem pa z javnimi objavami na lastnih spletnih straneh in na spletnih straneh Ljubljanske borze ter ob koncu leta tudi na 35. skupščini delničarjev. 

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 20.01.2023