Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-12/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 10. 3. 2023 do vključno 16. 3. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 2.963 lastnih delnic v skupni vrednosti 310.515 EUR, in sicer:

- 10. 3. 2023             307   delnic po povprečni tehtani ceni   104,67 EUR,
- 13. 3. 2023             441   delnic po povprečni tehtani ceni   105,25 EUR,
- 14. 3. 2023             842   delnic po povprečni tehtani ceni   105,00 EUR,
- 15. 3. 2023             500   delnic po povprečni tehtani ceni   104,50 EUR in
- 16. 3. 2023             873   delnic po povprečni tehtani ceni   104,59 EUR.
  
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.807.004, kar je predstavljalo 5,510 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.809.967, kar predstavlja 5,519 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 17. 3. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 17.03.2023