Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-183/23

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Prve Group plc. je na svoji 32. korespondenčni seji ki je potekala med 10.3.2023 in 21.3.2023 med drugim:

  • potrdil zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanil s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • se seznanil s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 12 2021,
  • potrdil sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi predsednika uprave,
  • potrdil spremembe Pravilnika o delo revizijske komisije,
  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 31.03.2023