Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-20/23

LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, veljavne zakonodaje in skladno s finančnim koledarjem družba Luka Koper, d. d., objavlja revidirano Letno poročilo 2022 Skupine Luka Koper in Luke Koper, d. d.

Nadzorni svet družbe je na seji dne, 13. 4. 2023 potrdil revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Luka Koper za leto 2022.

Leto 2022 je bilo za Skupino Luka Koper v vseh pogledih izjemno, saj smo kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram, s katerimi smo se soočili takoj v začetku leta, presegli vse načrtovane finančne kazalnike, kot tudi kazalnike, dosežene v letu 2021. Uspešno smo obvladovali vsa tveganja in v svoj prid izkoristili priložnosti, ki so jih ponudile spremenjene razmere na trgu, ter leto sklenili z rastjo pretovora na vseh blagovnih skupinah in višjimi čistimi prihodki od prodaje. Ti so znašali 313,5 milijona evrov, kar je za 37 odstotkov oziroma 85 milijonov evrov več kot v letu pred tem. Več je bilo prihodkov iz naslova skladiščnin, predvsem na račun daljšega zadrževanja blaga v skladiščih, na višje prihodke pa so vplivali tudi višje cene storitev in materiala, večja produktivnost ter povečan obseg pretovora in dodatnih storitev v vseh blagovnih skupinah. To je pozitivno vplivalo na dosežen poslovni izid iz poslovanja (EBIT), ki je s 83,1 milijona evrov za kar 165 odstotkov oziroma za 51,8 milijona evrov presegel izid iz leta 2021, kot tudi na čisti poslovni izid, ki je znašal 74,2 milijona evrov, kar je za 133 odstotkov oziroma 42,4 milijona evrov več od čistega poslovnega izida v letu 2021.

Skupni ladijski pretovor je dosegel 23,2 milijona ton blaga in presegel načrtovane količine leta 2022 za 2 odstotka, pretovor leta 2021 pa za 12 odstotkov. Pretovor je bil glede na načrtovane količine večji na vseh blagovnih skupinah z izjemo generalnih tovorov in kontejnerjev, v primerjavi z letom 2021 pa je bila rast pretovora zabeležena na vseh blagovnih skupinah. V letu 2021 je bilo 42 odstotkov pretovora prepeljanega po cesti in 58 odstotkov po železnici, v letu 2022 se je pretovor po cesti povečal na 46 odstotkov, pretovor po železnici pa zmanjšal na 54 odstotkov.

Konec leta 2022 je bil na kontejnerskem terminalu z 1.017.788 pretovorjenimi kontejnerskimi enotami (TEU) dosežen nov letni zgodovinski rekord v pretovoru kontejnerjev, hkrati pa je bila presežena zgodovinska meja milijon pretovorjenih kontejnerskih enot (TEU) v enem samem letu. Pretovor kontejnerjev je bil sicer nekoliko manjši od načrtovanega in za 2 odstotka večji kot v letu 2021. Tudi terminal za avtomobile je v letu 2022 dosegel nov letni rekord pretovora, saj je bilo pretovorjenih 801.036 vozil, kar je 7 odstotkov nad načrtom in 22 odstotkov več kot v letu 2021. Zgodovinski mejniki so bili doseženi tudi na terminalih za generalne, sipke in razsute ter tekoče tovore.

V lanskem letu smo se aktivno posvečali naložbam, prednostno pa izvajali tiste, ki predstavljajo nov razvojni cikel naših strateških blagovnih skupin – kontejnerjev in avtomobilov. Junija smo sklenili še zadnji odsek ene najobsežnejših naložb zadnjih let, v okviru katere smo v letu 2021 za slabih sto metrov podaljšali obalo kontejnerskega terminala in uredili novo privezno mesto. Na vzhodnem delu pristanišča smo pričeli z gradnjo skladiščnih površin za avtomobile na t. i. kaseti 5A, ki bo predvidoma poleti letos pripravljena za skladiščenje dodatnih 3.500 vozil. V letu 2022 smo na ravni Skupine za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena osnovna sredstva namenila 50,8 milijonov evrov.

Ambiciozno zremo tudi v prihodnost, saj smo v letu 2022 sprejeli kar nekaj pomembnih investicijskih odločitev, na podlagi katerih bomo do leta 2030 izpeljali za kar 430 milijonov evrov naložb.

Informacija bo od 14.4.2023 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 14.04.2023
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2022