Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-24/23

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

SKUPINA PRVA, d.d. objavlja revidirano in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja. Letno poročilo je pripravila uprava družbe na svoji seji z dne 20.04.2023 pa ga je sprejel nadzorni svet družbe.

Letno poročilo za leto 2022 je od 21.04.2023 naprej objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, www.prvagroup.eu.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 21.04.2023
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo Prva Group 2022