Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-465/23

UNIOR d.d., Zreče

Naknadno vplačilo v kapital odvisne družbe UNITUR d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in ostale veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-11. redni seji, dne 30. 5. 2023 sprejel naslednji sklep: »Nadzorni svet je podal soglasje upravi družbe za izvedbo naknadnega vplačila v odvisno družbo UNITUR d.o.o. v višini 7.098.550,43 evrov v obliki stvarnega vložka (s terjatvami, ki jih ima družba UNIOR d.d. do družbe UNITUR d.o.o.)«

Uprava družbe je na podlagi pridobljenega soglasja sprejela sklep uprave in sklep edinega družbenika na podlagi Akta o ustanovitvi družbe UNITUR d.o.o., ter na podlagi sprejetih sklepov pristopila k realizaciji naknadnega vplačila v nedenarni obliki v višini 7.098.550,43 evrov.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 06.07.2023