Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-23/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Začetek programa odkupa lastnih delnic

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je 29. skupščina delničarjev dne 6. 7. 2023 upravo družbe pooblastila za odkup lastnih delnic.

Družba razkriva, da bo odkup lastnih delnic začela na podlagi pooblastila skupščine pod naslednjimi pogoji:

Izključni cilj programa odkupa lastnih delnic je zmanjšanje osnovnega kapitala izdajatelja.

Največji denarni znesek, namenjen odkupu lastnih delnic, je 424.410.126 EUR.

Največje število lastnih delnic, ki jih družba lahko pridobi, je 1.452.216.

Program odkupa lastnih delnic traja 36 mesecev od datuma pooblastila skupščine.

Družba bo delnice pridobivala v skladu s priloženim terminskim načrtom programa odkupa, s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in po pogojih, ki ne bodo vplivali na prevladujoče tržne razmere. Nadaljevanje programa odkupa z novim terminskim načrtom bo objavila vsaj 30 dni pred iztekom veljavnega terminskega načrta.

O pridobitvi lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 20. 7. 2023 dalje, in sicer najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 20.07.2023