Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-500/23

VIPA HOLDING, d.d.

Sklic redne letne skupščine družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21, 74/21 - ZIPRS2122-A, 29/22 - ZUOPDCE, 18/23 - ZDU-1O, 75/23), Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 - popr., 66/19, 49/20 – ZIUZEOP, 123/21) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja 

 

SKLIC REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

 

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina sklicuje redno letno skupščino delničarjev družbe, ki bo v torek 29.08.2023 ob 11.00 uri v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Sklic skupščine vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si v sklopu Skupščina.

Objava obvestila o sklicu redne letne skupščine delničarjev bo od 27.07.2023 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.  

Uprava družbe
Datum: 27.07.2023
Pripeti dokumenti:  Sklic redne letne skupščine