Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-25/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 20. 7. 2023 do vključno 27. 7. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.374 lastnih delnic v skupni vrednosti 603.137 EUR, in sicer:

- 20. 7. 2023         817      delnic po povprečni tehtani ceni   113,66 EUR,
- 21. 7. 2023         869      delnic po povprečni tehtani ceni   112,88 EUR,
- 24. 7. 2023         928      delnic po povprečni tehtani ceni   112,12 EUR,
- 25. 7. 2023         996      delnic po povprečni tehtani ceni   111,50 EUR,
- 26. 7. 2023         792      delnic po povprečni tehtani ceni   111,25 EUR in
- 27. 7. 2023         972      delnic po povprečni tehtani ceni   112,11 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.827.128, kar je predstavljalo 5,572 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.832.502, kar predstavlja 5,588 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 28. 7. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 28.07.2023