Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-30/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 18. 8. 2023 do vključno 24. 8. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.829 lastnih delnic v skupni vrednosti 707.076 EUR, in sicer:

- 18. 8. 2023         1.348   delnic po povprečni tehtani ceni   106,82 EUR,
- 21. 8. 2023         1.389   delnic po povprečni tehtani ceni   105,00 EUR,
- 22. 8. 2023         1.199   delnic po povprečni tehtani ceni   104,00 EUR,
- 23. 8. 2023         1.421   delnic po povprečni tehtani ceni   101,80 EUR in
- 24. 8. 2023         1.472   delnic po povprečni tehtani ceni   100,47 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.835.103, kar je predstavljalo 5,596 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.841.932, kar predstavlja 5,617 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 25. 8. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 25.08.2023