Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-36/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 15. 9. 2023 do vključno 21. 9. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 4.296 lastnih delnic v skupni vrednosti 455.148 EUR, in sicer:

- 15. 9. 2023           1.096  delnic po povprečni tehtani ceni   105,26 EUR,
- 18. 9. 2023           1.566  delnic po povprečni tehtani ceni   105,99 EUR,
- 19. 9. 2023              689  delnic po povprečni tehtani ceni   105,50 EUR,
- 20. 9. 2023              765  delnic po povprečni tehtani ceni   107,00 EUR in
- 21. 9. 2023              180  delnic po povprečni tehtani ceni   107,00 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.862.186, kar je predstavljalo 5,679 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.866.482, kar predstavlja 5,692 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 9. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 22.09.2023