Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-653/23

DATALAB, d.d., Ljubljana

Sklic 24. skupščine Datalab d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava družbe sklicuje 24. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani, na Hajdrihovi ulici 28C, dne 19.12.2023 ob 10. uri.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled od 16.11.2023 dalje na Hajdrihovi ulici 28C v Ljubljani, vsak delavnik od 8. do 16. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni skladno z določilom Zakona o gospodarskih družbah, tako kakor ta oglas.

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, dopolnitev dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo:

  •  pisno na naslov družbe, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
  •  po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: investor@datalab.eu

Kot veljavno prijavo in priznavanje ustreznih pooblastil bo družba upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD - Centralna klirinško depotna družba in ki jih bo KDD - KDD - Centralna klirinško depotna družba pred tem prejela po posredniški verigi.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 16.11.2023 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 16.11.2023
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine 19.12.2023